ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ


ПОИСК КНИГ    ТОП лучших авторов книг Либока   

расчет возраста выхода на пенсию в России
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

Коржанський М.И.

Кримiнальне право Украiни (Особлива частина)


 

Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) - Коржанський М.И.
Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) - это книга, написанная автором, которого зовут Коржанський М.И.. В библиотеке LibOk вы можете без регистрации и без СМС скачать книгу бесплатно в ZIP-архиве, в котором она находится в формате ТХТ (RTF) или FB2 (EPUB или PDF). Кроме того, текст данной электронной книги Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) можно комфортно и без регистрации читать онлайн прямо на нашем сайте.

Размер архива для скачивания с книгой Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) равен 289.66 KB

Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) - Коржанський М.И. - скачать бесплатно электронную книгу, без регистрации

Кримiнальне право Украiни
(Особлива частина)
Коржанський М.И.
К.: Генеза, 1998.
В Особливiй частинi курсу лекцiй викладено головнi поло-
ження чинного Кримiнального кодексу Украєни, науки кри-
мiнального права з урахуванням нових досягнень доктрини,
судовоє практики та багаторiчного досвiду автора. Видання
розраховано на студентiв вищих юридичних закладiв. Може
бути корисним також для працiвникiв органiв МВС, суду, про-
куратури та адвокатури.
ББК 67.9(4УКР)308+
+67.308
Запропонований курс лекцiй викладено вiдповiдно до
програми навчального курсу <Кримiнальне право Украєни.
Частина Особлива>, затвердженоє Мiнiстерством освiти
Украєни. Матерiал у курсi лекцiй розташовано за темами.
Найбiльш поширенi злочини - проти особи, розкрадання,
господарськi, посадовi, хулiганство, автотранспортнi - ви-
кладено бiльш повно, оскiльки єх питома вага у слiдчо-
судовiй практицi визначальна. Матерiали слiдчо-судовоє
практики використанi мiнiмально з урахуванням достатньоє
єх кiлькостi у виданих збiрниках:
I. Судебная практика. Убийства, изнасилования й другие
преступления против личности. - К., 1993.
2. Практика судiв Украєни в кримiнальних справах. - К.,
1993.
3. Практика судiв Украєни у кримiнальних справах.
1993-I 995 .-К., 1996.
Система викладення матерiалу в курсi лекцiй вiдповiдна
до структури чинного Кримiнального кодексу Украєни.
Курс лекцiй може бути головною, але недостатньою вито-
кою для належного вивчення Особливоє частини Кримi-
нального законодавства Украєни i практики його застосу-
вання. Вкрай необхiдно вивчати поспiль також керiвнi
розяснення Пленуму Верховного Суду Украєни щодо за-
стосування окремих кримiнально-правових норм i iнститу-
цiй, коментарi Кримiнального кодексу Украєни, окремi
навчальнi посiбники та статтi в журналi <Право Украєни> i
в газетi <Юридичний вiсник Украєни>.
."
IЙНМIИИI(М-IН6-Х
c Художну оформлення
видавництво <Генеза>. 1998
В украєнськiй мовi кримiнальний - означау злочинний (кримiнальний
аборт, кримiнальнi структури, кримiнальна мотивацiя тощо). Право не може
бути кримiнальним, злочинним. - Див.: М. Коржанський. Кримiнальне
чи уголовне // Юридичний вiсник Украєни. - 1997. - № 1.
З
ТЕМА
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСОБЛИВОЄ ЧАСТИНИ
КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
УКРАЄНИ
I. ПОНЯТТЯ ОСОБЛИВОЄ ЧАСТИНИ
КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА
Кримiнальне право Украєни, що складау головним чи-
ном Кримiнальний кодекс Украєни (Вiдомостi Верховноє
Ради УРСР. - 1961.-№ 2. - Ст. 14. - Закон вiд 28.12.1960),
структурно розподiляуться на двi тiсно взаумопоуднанi час-
тини - Загальну (ст. 1-55 КК Украєни) та Особливу (ст. 56-
263 КК Украєни).
Загальну частину складають норми, якi мають вiдно-
шення i стосунки до всiх без винятку кримiнально-
правових норм. Вони застосовуються при використаннi всiх
кримiнальних норм, а тому у загальними.
Для зручностi, доцiльностi вони нiби винесенi за дужки i
створюють Загальну частину. Особлива частина кримi-
нального законодавства - це цiльна система пiдпорядкова-
них норм, яка передбачау вичерпний перелiк злочинiв та
покарань за них.
Норми Особливоє частини мiстять повний обсяг ознак
усiх складiв злочинiв, а також вид та мiру покарання за цi
злочини.
Курс науки Особливоє частини кримiнального права
вивчау:
1. Кримiнальне законодавство Украєни.
2. Змiст окремих кримiнально-правових норм, ознаки
певних складiв злочинiв.
3. Покарання за кожен злочин.
4. Практику застосування окремих кримiнально-право-
вих норм.
5. Правила квалiфiкацiє злочинiв.
6. Законодавство деяких iноземних держав.
Таким чином, предметом курсу Особливоє частини кри-
мiнального права Украєни у кримiнальне законодавство
Украєни, практика його застосування, практика судiв у
кримiнальних справах, а також кримiнальне право деяких
iноземних держав.
Слiд зазначити, що подiл курсу Кримiнального права
Украєни на Загальну та Особливу частини - це у лише ме-
тодичний засiб, доцiльний для бiльш зручного та поглибле-
ного вивчення кримiнального права. В дiйсностi Загальна
та Особлива частини кримiнального законодавства являють
собою тiсно поуднану систему законодавства. Вони на-
стiльки тiсно поуднанi, що застосування норм Особливоє
частини зовсiм неможливе без використання норм Загаль-
ноє частини.
У бiльшостi норм Особливоє частини немау ознак вiку,
форми чи виду вини, а також деяких iнших ознак складу
злочину, як i розмiрiв покарання.
Iсторично кримiнальне право виникло i тривалий час iс-
нувало тiльки як Особлива частина - сукупнiсть певних
норм. Такою була, наприклад, Руська Правда Ярослава
Мудрого.
Особлива частина кримiнального права Украєни як зако-
нодавства - це законодавча система правових норм, якi
визначають конкретнi суспiльне небезпечнi дiяння, що
визнаються злочинами, i покарання, що призначаються
за єх скоуння,
Особлива частина кримiнального права - це законодавча
систематизована сукупнiсть норм, яка мiстить вичерпний
перелiк кримiнально-караних дiянь i мiри покарань, що
застосовуються до осiб, якi єх учинили. Головним у Особ-
ливiй частинi кримiнального права у те, що вона складауть-
ся iз сукупностi встановлених Вищим органом державноє
влади норм, якi утворюють певну систему. В нормах Особ-
ливоє частини кримiнального права мiстяться головнi озна-
ки конкретних дiянь, що визнаються злочинами, та вста-
новленi певнi види .i мiри покарання за вчинення цих зло-
чинiв.
Вiдокремлення Особливоє частини кримiнального права
вiд Загальноє - це лише технiчний прийом. У практицi за-
стосування норм Загальноє i Особливоє частин нiякого вiд-
окремлення немау. Обидвi частини кримiнального права
перебувають у тiсному взаумозвязку, взаумопоуднаностi.
Окрему галузь права - кримiнального - вони утворюють
лише спiльно, у сукупностi. Застосування норм однiує час-
тини, Загальноє чи Особливоє, без використання при цьому
норм iншоє частини зовсiм неможливе. Вiк, вину, осуднiсть
та iншi ознаки злочину визначають, наприклад, лише норми
Загальноє частини, а ознаки конкретного дiяння - лише
норми Особливоє частини. тднiсть норм Загальноє та Особ-
ливоє частин кримiнального права Украєни витiкау з удностi
завдання кримiнального законодавства, удностi кримiналь-
но-правовоє полiтики Держави Украєни - захисту найбiльш
цiнних суспiльних благ (ст. I КК Украєни) та удностi прин-
ципiв кримiнального права Украєни.
Сутностi справи не змiнюу та обставина, що при засто-
суваннi норм Особливоє частини не робиться посилання на
норми (статтi) Загальноє частини. Наприклад, у випадках
притягнення особи до кримiнальноє вiдповiдальностi за
викрадення державного майна дiяння квалiфiкууться лише
за ст. 81 КК Украєни. При цьому у квалiфiкацiє дiяння не
робиться посилання нi на норми Загальноє частини про вiк
особи звинуваченого (ст. 10 КК Украєни), нi на норми про
вину єє (ст. 8, 9 КК Украєни) та iн. Але хоч спецiального
посилання у формулi квалiфiкацiє дiяння на цI норми не
робиться, єх вимоги завжди повною мiрою враховуються.
Без цього кримiнальна вiдповiдальнiсть неможлива, не мо-
же бути законною.
Особлива частина кримiнального права мiстить вичерп-
ний перелiк дiянь, що визнаються злочинами. Кримiнальна
вiдповiдальнiсть може настати лише за дiяння, що вказане в
Особливiй частинi кримiнального права. В Особливiй час-
тинi кримiнального права знаходить реалiзацiю найголов-
нiший принцип кримiнального права - пиiiит сгiтеп 8Iпе
1ее - немау злочину, не передбаченого законом. Згiдно з
ч. I ст. З КК Украєни особа може пiдлягати кримiнальнiй
вiдповiдальностi лише за вчинення дiяння, передбаченого
кримiнальним законом. Це принципово важливе положення
ст. З КК Украєни повнiстю виключау застосування кримi-
нального закону за аналогiую, тобто притягнення до вiдпо-
вiдальностi за дiяння, що подiбне до скоуного.

Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) - Коржанський М.И. - читать бесплатно электронную книгу онлайн


Полагаем, что книга Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) автора Коржанський М.И. придется вам по вкусу!
Если так выйдет, то можете порекомендовать книгу Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Коржанський М.И. - Кримiнальне право Украiни (Особлива частина).
Возможно, что после прочтения книги Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) вы захотите читать онлайн и другие бесплатные книги Коржанський М.И..
Биографии автора Коржанський М.И., написавшего книгу Кримiнальне право Украiни (Особлива частина), на данном сайте нет.
Отзывы и коментарии к книге Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) на нашем сайте не предусмотрены. Также книге Кримiнальне право Украiни (Особлива частина) на Либоке нельзя проставить оценку.
Ключевые слова страницы: Кримiнальне право Украiни (Особлива частина); Коржанський М.И., скачать книгу бесплатно, читать онлайн книгу, электронная книга.
 Дьяконов Игорь - Киркенесская этика 
Загрузка...
 Бабаев Эдуард Григорьевич - Тысяча дорог - скачать книгу бесплатно 
загрузка...
 Бенфорд Грегори - Левиафан - читать книгу онлайн