ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ


ПОИСК КНИГ    ТОП лучших авторов книг Либока   

расчет возраста выхода на пенсию в России
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

- Без Автора

Коментар до кримiнального кодексу


 

Коментар до кримiнального кодексу - - Без Автора
Коментар до кримiнального кодексу - это книга, написанная автором, которого зовут - Без Автора. В библиотеке LibOk вы можете без регистрации и без СМС скачать книгу бесплатно в ZIP-архиве, в котором она находится в формате ТХТ (RTF) или FB2 (EPUB или PDF). Кроме того, текст данной электронной книги Коментар до кримiнального кодексу можно комфортно и без регистрации читать онлайн прямо на нашем сайте.

Размер архива для скачивания с книгой Коментар до кримiнального кодексу равен 645.34 KB

Коментар до кримiнального кодексу - - Без Автора - скачать бесплатно электронную книгу, без регистрации

коментар до кримiнального кодексу
Дiючий Кримiнальний кодекс Украєни тричi, у 1969, 1978 i 1987 рр.
був пiдданий коментуванню. Радикальнi змiни в життi суспiльства
за останнi 10 рокiв, поява держави Украєна внесли iстотнi ко-
рективи i в кримiнальне законодавство. У зазначений перiод
змiнилось 210 статей кодексу, багато з них по кiлька разiв.
Декримiналiзацiя багатьох iдеологiчних, полiтичних, госпо-
дарських та iнших злочинiв, пiдвищення вiдповiдальностi за дiє,
спрямованi проти конституцiє, суверенiтету, територiальноє
цiлiсностi, економiки та екологiчноє безпеки Украєни обумовили
життуву потребу в новому коментуваннi норм кримiнального
законодавства.
Необхiднiсть, в контекстi вказаних змiн, конкретизувати цi
норми, зiставити єх змiст iз вiдповiдними вимогами до судовоє та
слiдчоє практики, звела авторський та видавничий колективи
разом, поуднала творчий та видавничий процеси.
Пропонований коментар вперше пiдготовлений украєнською
мовою. Отже зроблена нова спроба наблизити державну мову до
працiвникiв правоохоронних органiв, до проблем правозастосу-
вання в сферi дiє кримiнального закону. Коментування здiйснено
в епоху глибокоє реформи всього законодавства. Але перехiдний
перiод ще тiльки розпочався i прийняття нових кодексiв у справою
не завтрашнього дня. На момент виходу коментаря пiдготовлено
декiлька проектiв нового Кримiнального кодексу Украєни, проте
жоден з них не принижуу науковоє та редакцiйноє цiнностi пропо-
нованого видання. Пояснити це можна тим, що воно створено
усталеною юридичною школою, яка менш нiж за рiк була в змозi
реалiзувати свiй науковий та практичний потенцiал.
В коментарi досить повне вiдображення знайшли теоретичнi
засади, судова практика, остання редакцiя постанов Пленуму
Верховного Суду Украєни. В ньому дiстав розвиток традицiйний
пiдхiд до юридичного аналiзу злочинiв, а саме: "обукт - обуктивна
сторона - субуктивна сторона - субект". У найбiльш вагомих
складах злочинiв визначенi предмет злочину, спосiб та обстановка
його здiйснення, причинний звязок, змiшана форма вини тощо.
Значну увагу придiлено поясненню квалiфiкуючих ознак, питан-
ням розмежування злочинiв, призначення покарання i звiльнення
вiд кримiнальноє вiдповiдальностi та покарання. Всi головнi
поняття та термiни для бiльш зручного користування текстуальне
вiллуш.
вiдповiдальнiсть за злочини проти державноє та колективноє влас-
ностi, життя, здоровя, волi та гiдностi особi, проти громадськоє
безпеки, громадського порядку та народного здоровя. Досить чiтко
прокоментованi статтi про державнi злочини, злочини проти
полiтичних i трудових прав громадян, господарськi й службовi
злочини та iншi. Оцiнюючи коментар в цiлому, можна дiйти виснов-
ку, що автори не знизили рiвня коментування, який був характерним
для попереднiх видань. Багато в чому вони пiшли далi.
Справу зроблено дооре, а добра справа зайвою не бувау. Тому
кожен юрист, навiть початкiвець, в змозi успiшно користуватися
коментарем.
В.С.КОВАЛЬСЬКИЙ.
Головний редактор
"Бюлетеня законодавства i юридичноє практики Украєни"
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Кримiнального кодексу
Кримiнальний кодекс Украєни мас завданням охорону
суспiльного ладу Украєни, його полiтичноє 1 економiчноє
систем, власностi, особи, прав 1 свобод громадян I
всього правопорядку вiд злочинних посягань.
Для здiйснення цього завдання Кримiнальний кодекс
визначас, якi суспiльне небезпечнi дiяння в
злочинними, 1 встановлю покарання, що пiдлягають
застосуванню до осiб, якi вчинили злочини.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1983. №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. -Нв35. -Ст. 511).
1. Кримiнальний кодекс Украєни - це систематизована су-
купнiсть юридичних норм, встановлених найвищим органом
законодавчоє влади, що визначають, якi суспiльне небезпечнi
дiяння у злочинними i якi покарання належить застосовувати до
осiб, котрi єх вчинили.
2. Кримiнальни кодекс Украєни спрямований на забезпеченнi
захисту життя, здоровє, гiдностi, прав i свобод iромадян, дерхав-
ного суверенпе-iу та констятуцiйного ладу Ухраєнi вiд злочинних
посягань. Вiн також регулюу суспiльнi вiдносини, якi ниникають
мiх дерхакмо i особою у разi вчинення останньою зоочину.
Основна функцiя кримiнального законодавства - це функцiя
охоронна.
Завдання боротьби iз злочиннiстю у демократичному
суспiльствi грунтуються на поуднаннi заходiв соцiального забез-
печення добробуту народу, пiдвищення його культури i
свiдомостi та запобiгання правопорушенням iз заходами держав-
ного примусу у виглядi кримiнального покарання осiб, якi
вчинили злочин.
3. Мяспюм кримЬиикно-правового захисту, вiдповiдно до
ч.I ст. I КК, у правопорядок у цiлому як сукупнiсть урегульо-
ваних нормами права суспiльних вiдносин. При цьому iз загаль-
ного поняття "правопорядок" видiленi суспiльний лад, полiтична
i економiчна системи, власнiсть, особа, права i свободи громадян.
Офiцiйний текст за станом т 25 травня 1994 року.
4. Суспiльний лад Украєни включау в себе: полiтичну систему,
основу якоє складау держава Украєна; економiчну систему, осно-
вою якоє у власнiсть; громадянське суспiльство, яке грунтууться
на засадах свободи i рiвноправностi людей.
5. Поняття "мояiтичмв система Украєни" включау: форму
державноє влади, яка здiйснюуться народом, тобто громадянами
Украєни всiх нацiональностей через Ради народних депутатiв, а
також систему державних i громадських органiзацiй, через якi
народ Украєни здiйснюу управлiння справами суспiльства; тру-
довi колективи; самовряднi органiзацiє.
6. Економiчна система Украєни охоплюу: три форми влас-
ностi - приватну, колективну та державну; механiзм господарсь-
кого i економiчного управлiння.
7. Особа - це людина, з одного боку, як iстота бiологiчна,
як iндивiд з його природними благами (життя, фiзичне i
психiчне здоровя, воля, честь та гiднiсть), а з другого - як
найвища соцiальна цiннiсть, як носiй суспiльних вiдносин, як
виробник матерiальних цiнностей, як громадянин у вiдносинах
з державою.
8. Пiд правами та свободами громадян слiд розумiти тi, якi
закрiпленi в Конституцiє Украєни (економiчнi, полiтичнi,
соцiальнi, культурнi, релiгiйнi та особистi), а також тi, якi
передбаченi в iнших законах Украєни (право на приватну
власнiсть та єє недоторканнiсть, на пiдприумницьку дiяльнiсть,
на страйки, на екологiчно безпечне для життя i здоровя на-
вколишну середовище, на свободу думки, свободу нерсконання,
свободу совiстi, свободу листування i вибiр мiсця прожiвання).
9. Кримiнальне законодавство виконуу своє завдатя прита-
манним йому способом (ч.2 ст. 1); визначау коло та види
суспiльне небезпечних дiянь, називау єх злочинами i встановлюу
за єх вчинення вiдповiдне покарання. Це означау, що
кримiнальну вiдповiдальнiсть i покарання тягне за собвю тiльки
така суспiльне небезпечна дiя або бездiяльнiсть, яка повнiстю
пiдпадау пiд ознаки злочину, що визначенi в законi. В цьому
полягау найважливiший принцип кримiнального права,
вiдповiдно до якого "нема злочину, нема покарання без зазна-
чення про те в законi".
Стаття 2. Виключена
(Закон вiд 17 червня 1992 р. // Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. -1992. - №35. - Ст. 511).
Стаття 3. Пiпсi-и КритiимымнГ iфк<4мм1ыосгi
Кримiнальнiй вiдповiдальностi i покаранню пiдлягав
лише особа, винна у вчиненнi злочину, тобто така, що
умисно або з необережностi вчинила передбачене
кримiнальним законом суспiльне небезпечне дiяння.
Нiхто не може бути визнаний винним у вчиненнi
злочину, а також пiдданий кримiнальному покаранню
Iнакше як за вироком суду й вiдповiдно до закону.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р.

Коментар до кримiнального кодексу - - Без Автора - читать бесплатно электронную книгу онлайн


Полагаем, что книга Коментар до кримiнального кодексу автора - Без Автора придется вам по вкусу!
Если так выйдет, то можете порекомендовать книгу Коментар до кримiнального кодексу своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением - Без Автора - Коментар до кримiнального кодексу.
Возможно, что после прочтения книги Коментар до кримiнального кодексу вы захотите читать онлайн и другие бесплатные книги - Без Автора.
Биографии автора - Без Автора, написавшего книгу Коментар до кримiнального кодексу, на данном сайте нет.
Отзывы и коментарии к книге Коментар до кримiнального кодексу на нашем сайте не предусмотрены. Также книге Коментар до кримiнального кодексу на Либоке нельзя проставить оценку.
Ключевые слова страницы: Коментар до кримiнального кодексу; - Без Автора, скачать книгу бесплатно, читать онлайн книгу, электронная книга.
 Лещенко Владимир - Тьма внешняя 
Загрузка...
 Шергин Борис Викторович - Четыре сказки - скачать книгу бесплатно 
загрузка...
 Панов Вадим Юрьевич - Тайный город 9. Кафедра странников - читать книгу онлайн