ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ


ПОИСК КНИГ      ТОП лучших авторов Либока
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

Храмов В.О.

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник


 

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О.
Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - это книга, написанная автором, которого зовут Храмов В.О.. В библиотеке LibOk вы можете без регистрации и без СМС скачать бесплатно ZIP-архив этой книги, в котором она находится в формате ТХТ (RTF) или FB2 (EPUB или PDF). Кроме того, текст данной электронной книги Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник можно комфортно и без регистрации прочитать онлайн прямо на нашем сайте.

Размер архива для скачивания с книгой Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник равен 77.08 KB

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О. - скачать бесплатно электронную книгу, без регистрации

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
МАУП
В. О. Храмов, А. П. Бовтрук
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
\
Навчально-методичний посібник
Рецензенти: Г. А. Дмитренко, д-р екон. наук, проф. В. П. Кузьменко, канд. екон. наук, доц.
Відповідальний редактор /. В. Хронюк
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 7 від 31.08.2000)
Храмов В. О., Бовтрук А. П.
Х89 Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 112 с.: іл. — Бібліогр.: с. 109.
ІЗВН 966-608-086-9
У пропонованому навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми організації та її моделі, засоби управління, основи кадрової політики, принципи та стилі управління, методи менеджменту та питання розвитку персоналу, а також терміни, моделі й технології управління персоналом.
Для студентів-бакалаврів заочної та дистанційної форм начання вищих закладів освіти, викладачів і менеджерів.
ББК 65.050.2*73
© В. О. Храмов, А. П. Бовтрук, 2001
6 Міжрегіональна Академія
І5ВН 966-608-086-9 управління персоналом (МАУП), 2001
____________________Передмова
Суспільний розвиток нерозривно пов'язаний з динамічним оновленням системи управлінських відносин, які на рубежі тисячоліть набирають нових якостей, що проявляється у виникненні нових форм виробництва, формуванні глобальної системи торгівлі та фінансів, розробці сучасної концепції управління персоналом організації; діяльності промислово-фінансових груп, транснаціональних компаній і банків, які є власниками значної частини створених у світовій економіці товарів, капіталів і технологій; розробці та прийнятті міжнародних правил і норм регулювання міжгосподарських зв'язків і політичної взаємозалежності; виникненні віртуальної економіки (системи міжнародних економічних відносин через глобальну систему Інтернет); динамічному оновленні структури національної економіки найрозвиненіших країн світу й посиленні розриву між ними і країнами, що розвиваються; подальшому підвищенні ролі комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення системи управління персоналом. Необхідність вивчення цих питань, потреба у поповненні науково-практичних досліджень та інформаційно-технічної бази в цій сфері зумовили створення пропонованого навчально-методичного посібника. У першій главі розглядаються масштаби і системи організації, у другій — завдання та можливості кадрової політики, у третій — система управління персоналом, у четвертій — питання розвитку персоналу, у п'ятій — причини неефективного менеджменту. Основна мета пропонованого навчально-методичного посібника — дати уявлення про закономірності формування управління персоналом (кадрами) організації (підприємства, фірми, державної установи, навчального закладу), показати принципи, форми, засоби та умови їх реалізації.
Глава 1 ________________ ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА
Управління персоналом здійснюється в межах організаційних структур, через які реалізується планомірний і систематичний вплив на поведінку членів колективу організації та відносини між ними. Ці структури мають сприяти цілеспрямованому й ефективному управлінню персоналом і всією організацією через механізм взаємодії принципів і засобів управління. Вибір управлінського стилю і методів менеджменту зумовлює певні організаційні структури та форми, а організаційна форма, у свою чергу, впливає на формування організаційної поведінки членів колективу.
Відсутність організації унеможливлює цілеспрямоване управління виробничим процесом і персоналом. Однак організація — не самоціль, а засіб,.що допомагає управляти персоналом і розподілом праці.
1.1. Організація: сутність, елементи
Поняття Організація — це система, яка складається із сукуп-ооганізації ності упорядкованих, взаємопов'язаних, взаємо-———————— діючих частин цілого. Поняття організації має кілька значень. З одного боку, це узагальнене поняття інститутів усіх форм власності — приватних і суспільних, тобто будь-яке підприємство є організацією. З іншого боку, це поняття має інструментальний характер і описує систему формальних правил та приписів, тобто будь-які підприємства, фірми, установи мають певну організацію.
Розглянемо поняття організації як універсального інструменту. Організацію розуміють як діяльність (створення структури) і як результат (структуру). Структурування організації передбачає поєднування та розмежовування завдань, їх носіїв (людей) і сфер діяльності (трудових процесів).
4
Результатом структурування є організаційна структура, яка складається з організації структури та організації роботи.
Під організацією структури розуміють розподіл виробничого процесу на елементи за принципом розподілу праці і координацію їх по вертикалі та горизонталі. Під організацією роботи розуміють структурування процесу праці та дій у межах певної системи управління. На практиці організація структури та організація роботи тісно взаємопов'язані, оскільки робота здійснюється в межах певної системи управління, а будь-яка система управління реалізується через структурування процесу праці.
Завдання організації випливає із завдання вироб- Завдання ництва, що полягає у пропонуванні певних то- організації варів і послуг. ————————
Очікуваних результатів виробництва досягають на основі розподілу праці. Тому завдання організації полягає в розподілі організаційної структури на підрозділи і здійсненні вертикальної та горизонтальної координації їх діяльності. Необхідно розмежовувати цільові комплекси, транспортну та комунікаційну мережі.
Виробничий процес здійснюється через доцільну комбінацію виробничих факторів і систематизацію однотипних видів діяльності персоналу, що забезпечує розв'язання завдання організації. Ефективність розв'язання завдання організації значною мірою залежить від якості організаційної структури, що дає змогу ефективно управляти персоналом і оптимально адаптуватися до умов ринку.
Завдання координації та управління персоналом в Елементи організації реалізують за допомогою таких орга- організації нізаційних елементів: —————————
• завдань і їх носіїв;
• посад і їх формування;
• організаційної поведінки;
• повноважень і відповідальності;
• інстанцій і їх формування;
• допоміжних служб керівників;
• відділів;
• транспортної та комунікаційної мереж. Виробничі завдання персоналу класифікуються за певними критеріями:
5
• за видами діяльності (функціональний розподіл) виходячи з типового для організації (підприємства) функціонального ряду: придбання сировини та матеріалів, виробництво, збут, фінансова діяльність та управління;
• за об'єктами залежно від продуктів, що виробляються, товарних груп, послуг, а також клієнтів (їх груп) і районів збуту;
• за фазами процесу прийняття рішення, який передбачає планування, реалізацію та контроль; при цьому для кожної фази характерні специфічні завдання;
• за розміщенням виробництва, тобто залежно від місцевих умов (внутрішньовиробниче розміщення) збуту, розміщення виробничого філіалу (можливий і інший поділ: завдання керівників і виконавців);
• за часом — періодичні завдання та одноразові проекти.
Найменшими організаційними одиницями є посади, які формуються залежно від спектра професій або здібностей окремих осіб. Працівники, які обіймають певні посади, наділяються відповідними повноваженнями і водночас на них покладається відповідальність за прийняття рішень і виконання дій.
Окремі посади в межах організаційної структури об'єднуються у групи, відділи та інші підрозділи за такою ієрархією:
• група (об'єднання кількох посад);
• відділ (кілька груп);
• головний відділ (кілька відділів);
• сектор (кілька головних відділів).
Організаційну структуру характеризує також поняття "інстанція". Інстанції— це посади з правом приймати рішення і видавати розпорядження, у межах яких виконуються завдання. Інстанції є водночас виконавцями завдань, тому наділені кадровими та профільними повноваженнями.
Допоміжними службами називають посади асистентів (референтів), або так звані штаби, які виконують підготовчу роботу для інстанцій, але не мають дисциплінарної влади.

Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник - Храмов В.О. - читать бесплатно электронную книгу онлайн


Полагаем, что книга Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник автора Храмов В.О. придется вам по вкусу!
Если так выйдет, то можете порекомендовать книгу Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Храмов В.О. - Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник.
Возможно, что после прочтения книги Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник вы захотите почитать и другие бесплатные книги Храмов В.О..
Если вы хотите узнать больше о книге Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник, то воспользуйтесь любой поисковой системой или Википедией.
Биографии автора Храмов В.О., написавшего книгу Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник, на данном сайте нет.
Отзывы и коментарии к книге Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник на нашем сайте не предусмотрены. Также книге Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник на Либоке нельзя проставить оценку.
Ключевые слова страницы: Основи управління персоналом. Навчально-методичний посібник; Храмов В.О., скачать, читать, книга, произведение, электронная, онлайн и бесплатно.
загрузка...