ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ


ПОИСК КНИГ      ТОП лучших авторов Либока

расчет возраста выхода на пенсию в России
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

Мамалуй

Основи економічної теорії


 

Основи економічної теорії - Мамалуй
Основи економічної теорії - это книга, написанная автором, которого зовут Мамалуй. В библиотеке LibOk вы можете без регистрации и без СМС скачать книгу бесплатно в ZIP-архиве, в котором она находится в формате ТХТ (RTF) или FB2 (EPUB или PDF). Кроме того, текст данной электронной книги Основи економічної теорії можно комфортно и без регистрации читать онлайн прямо на нашем сайте.

Размер архива для скачивания с книгой Основи економічної теорії равен 118.78 KB

Основи економічної теорії - Мамалуй - скачать бесплатно электронную книгу, без регистрации

ОСНОВИ ЕКОНОМ.1Ч.НО1 TEOPIi Части на J
Навчальний пос!бник
\арк!в 1999
УДК 330 (075.8)
Основи економічної теорії / О.О. Мамалуй, О.С. Марченко. Л.С. Шевченко та ін. За ред. О.О. Мамалуя. - Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 1. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. - 155 с.
Реформування економіки України та становлення нових ринкових відносин потребують постійного оновлення економічних знань, для чого • необхідним є вивчення основ економічної теорії, яка містить все прогресивне, чого досягли світова економічна наука та практика господарювання розвинутих країн.
У посібнику розглядаються економічні категорії, закономірності та моделі господарювання на таких рівнях, як мікро- та макроекономіка, а також на рівні міжнародних економічних відносин. Автори використали наукові досягнення відомих представників різних економічних напрямків, досвід викладання цієї дисципліни в юридичній академії та опубліковану навчальну літературу.
Проблематика, зміст, структура посібника тісно пов'язані з профілем юридичної академії, формування правових знань потребує розвитку загального економічного мислення.
Для студентів, аспірантів та тих, хто бажає самостійно вивчати економічну теорію.
Автори: канд. екон. наук О.О. Мамалуй (гл. 1, 15, 17, 21), канд. екон. наук О.С. Марченко (гл. 5, § 3; гл. 8, § 1; гл. 11, § 1, 2; гл. 22), д-р екон. наук Л.С. Шевченко (гл. 5, 12, 18), канд. екон. наук О.А. Гриценко (гл. 4; гл. 8, § 2, 3, 4; гл. 11, § 3, 4; гл. 19), канд. екон. наук Л.В. Гриценко (гл. 20, § 1, 2), канд. екон. наук В.П. Халін (гл. 7), канд. екон. наук О.В. Роздайбіда (гл. 2, 13), канд. екон. наук С.М. Макуха (гл. 14, 24, 25), А.М. Задихайло (гл. З, 9, 15), Г.Ю. Дар-нопих (гл. 20, § 3; гл. 23), В.А. Лизогуб (гл. 6, 16), О.А. Камериста (гл. 10).
Рецензент й: В. М. Бережний, канд. екон. наук, проф. Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-ту; С.В. Тютюннікова, канд. екон. наук, доц. Харк. держ. ун-ту.
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 2 від 25.11.1998 р.)
Видання здійснено при технічній допомозі консорціуму "Верховенство права".
Контракт Агентства Міжнародного розвитку США. Адреса: Україна, 252033, Київ, вул. Саксаганського, 6.
© Національна юридична академія України, 1999
РОЗДІЛ І ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Глава 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
§ 1. Предмет курсу "Основи економічної теорії"
Економічна теорія — багатопланова суспільна теоретична наука, яка послідовно протягом всього свого існування набула цілісну систему наукових поглядів та уявлень про економічне життя суспільства, закономірності розвитку народного господарства, його суб'єктів в умовах ринкових відносин. Економічна теорія, як і всі науки, має свої об'єкт дослідження та предмет вивчення, які в процесі розвитку господарської діяльності людини та суспільства постійно набувають нових характерних рис і особливостей. Людина виступає активним учасником і суб'єктом економічного життя суспільства, виробником матеріальних благ, які необхідні для задоволення його потреб та інтересів. Згодом виникають нові потреби, забезпечити які можна тільки шляхом організації ефективної діяльності в рамках сім'ї, колективу, фірми, підприємства, галузі, регіону, країни або всього світу. Тому економічна теорія має складний предмет, що постійно формується
та розвивається.
Існує багато визначень економічної науки та її предмета: економіка (IV - III ст. до н.е.) — це економічні погляди про мистецтво ведення домашнього господарства; політична економія (XVII - XX ст.) — наука, що вивчає економічні відносини, які виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання; економікс (XIX — XX ст.) — наука про ефективне використання обмежених ресурсів з метою досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини та суспільства. Сучасне розуміння терміну "економічна наука" охоплює визначення таких елементів її предмета: господарська діяльність; закономірності розвитку економічних систем; відносини, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ; відносини власності та ринку; використання людьми рідкісних чи обмежених ресурсів для виробництва різних товарів та послуг і розподіл їх між членами суспільства з метою задоволення їх потреб; механізми вирішення головних економічних проблем (що, як, для кого, скільки виробляти
•>
'і:е:лкт -.'К'Ліо1 і-.чпої'.еС!;;: 'й:::".-;-'.-і'.' ::г комічних яіппя • хпс'і!уа6\ с;;у •"'.'.і'С1!'. IV.! Іалну оаг.:ч>лр;. сн;. стр\ к>>ру''рсс. і:.
Макроекономіка (національна економіка)
Мезоекономіка
(економіка окремих сфер
та галузей народного ;оеподар'_тва)
(економіка фірім, підприємств, сімейного господарства та ін.)
Об'єктом вивчення економічної теорії на рінні мікроекономіки виступає окремий економічний суб'єкт господарська діяльність людини, сім'ї, фірми, підприємства, яка є конкретною і доступною для сприйняття.
Об'єкт вивчення макроекономіки — національна економіка як єдине ціле, її предмет має комплексний, узагальнений, агріговалий характер, погребує глибокого наукового дослідження та державного регулювання.
Економіка має галузі народного господарств.:-системи та комплекси (зоєшю-промисловий, агрОін;о енергетичний та ж.), які складають мезоекономіку.
Економічна теорія вивчає економічні яг -..м , також на рівні міжнародної економіки як -.• ч-ми господарства, міжнародних економічних відног;-.,. , •• супермакроекономіку.
Усі пі рівні економіки є складовим;* час ;:н:ім.г економічної
4
'ІНІЖНІ
ьроцеси
"ЗІТОВОГО кі,:. ТООТО
І.К'н:. ••; І на теі;р;>і
..••'::.єн . :.о'іитив!і\ І нормативні'. Позитивна економічна
... пі-а:;1/ "І а прогнозу оо'гктпвн; економічні я зліла, формує
. ;;. систему наукова поглядів, гіпотез та концепцій.
: ;,>-,:.;м;ч!;а теорія як навчальна дисципліна взагалі має позитивний
• :-;-:;ер Вчений економіст, досліджунЧчи факти господарського
•.лггя, ко'с'І;-.тує стан економіки, формулює характерні риси,
• •>>:,<;ск їх природу та зміст, робить висновки про майбутнє її
Нормативна економічна теорія — це наука про раціональну '.-.оедінку людей і діяльність економічних інститутів. Вона 1.1>.-.тукана відповідати на запитання про те, що треба робити, що і'.чіі.нно бути, як слід діяти для досягнення бажаних кінцевих результатів. Ідо треба мати.
Економічна теорія як теоретична наука і навчальна .ії'сцнпліна містить позитивні висновки і узагальнення, але практика господарювання, особливо на рівні макроекономіки. потребує конкретних рекомендацій, нормативних вказівок про те, як
•.-імі'.ншіїтн дефіцит державного бюджету, рівень інфляції, як подолати кризу та ін.
Обидва ці напрямки застосування економічної теорії мають працювати ефективно і сприяти вивченню її предмета та формуванню у людини економічного мислення, ринкової економічної поведінки.
Економічне мислення у людини формується в процесі її діяльності як суб'єкта господарського життя і набуття знань про еч.ічомічні поняття, явища та закони. Економічне мислення — це процес відображення, відтворення свідомості людей, їх економічних відносин у формі уявлень, понять, теорій або засвоєння людьми іі.:бутих суспільством економічних знань, перероблення інформації. і зму ••.•кономічне мислення є двох типів: буденне та наукове.
аудечнв економічне мислення — це мислення людини на мил; її життєвого досвіду, практики виробництва та споживання Н'заріь. Таке мислення, як правило, має суб'єктивний, поверховий.
• лчобічниГІ характер і може супроводжуватися низькою : :-льта7нвністю. Таке мислення особливо недопустиме для к--;чвннків макроекономіки.
Наукове економічне мислення — це мислення людини, яка "•""Нузала набуті суспільством і економічною наукою знання та їх на професійному рівні з використанням понятійного. 5
категоріального апарату. Людина, яка має наукове мислення, пізнає всі ланки розвитку економіки, об'єктивно оцінює економічну дійсність та свідомо користується системою наукових економічних категорій, концепцій і законів.

Основи економічної теорії - Мамалуй - читать бесплатно электронную книгу онлайн


Полагаем, что книга Основи економічної теорії автора Мамалуй придется вам по вкусу!
Если так выйдет, то можете порекомендовать книгу Основи економічної теорії своим друзьям, установив ссылку на данную страницу с произведением Мамалуй - Основи економічної теорії.
Возможно, что после прочтения книги Основи економічної теорії вы захотите читать онлайн и другие бесплатные книги Мамалуй.
Если вы хотите узнать больше о книге Основи економічної теорії, то воспользуйтесь любой поисковой системой или Википедией.
Биографии автора Мамалуй, написавшего книгу Основи економічної теорії, на данном сайте нет.
Отзывы и коментарии к книге Основи економічної теорії на нашем сайте не предусмотрены. Также книге Основи економічної теорії на Либоке нельзя проставить оценку.
Ключевые слова страницы: Основи економічної теорії; Мамалуй, скачать книгу бесплатно, читать онлайн книгу, электронная книга.
В электронной библиотеке LibOk.Net можно читать книгу онлайн или скачать книгу бесплатно
загрузка...